Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата Therapybg.com (Страницата) .
С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА СТРАНИЦАТА

2.1 Ресурсите, които Страницата предлага са:
• полезни теми и статии;
• форма за контакт и запазване на час

2.2 С използването и изпращането на заявка за запазване на час за психотерапия се съгласявате вашите лични данни – да бъдат обработени и използвани за целите на записване на дата и час за психотерапия.

2.3 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до качените на сайта материали.

2.4 Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.

2.5 Страницата си запазва правото да изпраща на потребителите системни съобщения, свързани с промени в условията и начините за използването му.

2.6 Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

3. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1 При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, становища, анализи, предложения за законодателни промени и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

3.2 Използването на материали от Страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

4. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

4.1 Therapybg.com полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Therapybg.com не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Therapybg.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.2 Therapybg.com не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Страницата.

4.3 Therapybg.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

4.4 Therapybg.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Смачканият лист

Навън времето беше дружелюбно …

Здравец и синчец

Те се носеха върху килима …